La finalitat de la Desinfecció és la destrucció de les infeccions aeròbiques a través de la neteja d'una superfície, concretament destruint les que tenen l'origen en la pols.

La importància pràctica de la descontaminació de les superfícies ha de ser examinada en relació de la proximitat del personal, són superfícies que requereixen una atenció especial (vestuaris, lavabos...).

Català · Español

DESINFECCIONS

A Plagasan vetllem per la seva tranquilitat oferint el més avançat control de plagues.

La proliferació de coloms i gavines en zones urbanes pot representar un greu problema per a la salut pública. Es tracta d’animals que transmeten nombroses malalties, més de les que ens puguem arribar a imaginar, embruten els carrers i poden arribar a ser molestos.

CONTROL D'AUS

Els insectes es poden convertir en un problema, tant per a les empreses com per als particulars quan el seu nombre sobrepassa el llindar de tolerància. Són portadors de malalties i contaminen tot el que toquen. Un simple insecte pot arribar a malmetre seriosament la imatge d’una empresa.

 

La desinsectació té com a principi general el control i l’eliminació dels insectes.

DESINSECTACIÓ

L'espècie de tèrmit que habita a la Península és subterrani. Construeix els termiters sota terra, i surt a través de túnels per buscar la cel·lulosa de què s'alimenta, principalment en forma de fusta.

Lamentablement, la forma més habitual de detectar la presència dels tèrmits és a partir dels danys que produeixen als elements de fusta o aglomerat.

 

Veure PDF

TRACTAMENTS A LA FUSTA

El control dels rosegadors (rates i ratolins) és necessari perquè aquests solen causar grans molèsties: desprenen fortes pudors, deixen excrements arreu, provoquen danys estructurals, fan malbé instal·lacions de cables elèctrics i canonades, destrueixen materials d’embalatge...

La desratització té com a principi general la prevenció o el control i l’eliminació de la presència dels rosegadors en un espai concret.

DESRATITZACIÓ

Paneroles, puces, xinxes, paparres, aranyes, rates... una actuació a temps retornarà l'estat òptim lliure de plagues a la seva instal·lació, a més de facilitar-li les Mesures correctives necessàries per evitar una possible reinfestació.

SECTOR MARÍTIM

RD865/2013

La legionel·la és considerada un bacteri ambiental propi dels medis aquàtics on s’hi troba en petites quantitats. Si es manté en concentracions baixes, no té risc per a la salut humana. En canvi, pot trobar les condicions òptimes per multiplicar-se i propagar-se en torres de refrigeració, circuits d’aigua freda i calenta de consum humà, si no se’n fa un manteniment adequat.

TRACTAMENTS D'AIGÜA (LEGIONEL·LA)

Oferim contractes de serveis de prevenció i control de plagues per protegir els processos productius. Com a punt important, assenyalar que els controls en els diferents procediments industrials demanden específics nivells de control de plagues.

SECTOR TRANSPORT

Control de tot tipus de plagues i malalties que afecten al teu jardí. (tractaments d'aigua, regs, piscines...)

·Processionària del pí

·Morrut roig de les palmeres

·Gespa

·Tot tipus de vegetació

 

Per a particulars, comunitats, granjes...

Insecticides, fungicides, herbicides....

TRACTAMENTS FITOSANITÀRIS

Mestre Fargas 93-95

43540 Sant Carles de la Ràpita

www.plagasan.es

info@plagasan.es